“กศน. 4 อ.ชายแดน จ.สงขลา ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะ”


วันนี้ (12 ก.ย. 2562) กศน. 4 อำเภอชายแดน จ.สงขลา ร่วมพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะโดยมี
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผ.อ.รมน. จ.สงขลา เป็นประธานเปิดพิธี นายธนกร เกื้อกูล  ผอ.สนง. กศน. จ.สงขลา
และผู้บริหาร กศน.อำเภอชายแดนทั้ง 4 อำเภอ ผอ.กศน. อ.เทพา ผอ.กศน. อ.สะบ้าย้อย ผอ.กศน. อ.จะนะ ผอ.กศน.นาทวี
และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันการศึกษาปอเนาะทั้ง 4 อำเภอ รวม 120 คน เข้าร่วมการประชุม

สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทำ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ “สังคมพหุวัฒนธรรม” ในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลาสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถานศึกษาทั้ง ๔ อำเภอชายแดน จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษาปอเนาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น

การส่งเสริมการศึกษาของสถาบันปอเนาะครั้งนี้  มีหน่วยงานของทาง กอ.รมน.จ.สงขลา นำโดย  พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผ.อ.รมน. จ.สงขลา ร่วมในการนับสนุน ช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นในสังคมอย่างมั่นคง