สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION นำทัพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ประจาปี 2562 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสื่อรุ่นใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ประจาปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานโดย นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวต้อนรับ โดย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อานวยการศูนย์ NECTEC ทีมงานหน่วยงานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึง สื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน จาก 4 ภูมิภาค เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้  เพื่อร่วม ส่งเสริม พัฒนาการผลิตข่าวในยุคดิจิทัลให้สามารถก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการอบรม มีหลายกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ ในการประกอบวิชาชีพ หรือสร้างสรรค์งานสื่อยุคดิจิทัล กิจกรรมการบรรยายพูดคุยในหัวข้อ

SPARK YOURSELF สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ โดยคุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล และคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ บรรยายหัวข้อ Online News and Media Landscape โดยคุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ระหว่างวันมีการสันทนาการเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนาน  กิจกรรมมอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ พร้อมวางแผนการผลิตเว็บไซต์ข่าวร่วมกับพี่เลี้ยง โดยผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน มาจากสายงานที่เลือกสายงานละ 4 คน

การบรรยายพูดคุยหัวข้อ “วัฒนธรรมดิจิทัล” โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ทีมวิจัย เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  (LST)

กิจกรรมติวเข้มกระบวนการผลิตข่าวออนไลน์ (แยกเป็น 4 กลุ่มแยกห้องเรียนคู่ขนาน ตามกลุ่มที่กรรมการคัดเลือกประกาศ)

กลุ่ม 1 ฝึกอบรมด้านการผลิตข่าว โดย คุณระวี ตะวันธรงค์ และ ทีมงานบรรณาธิการข่าวมืออาชีพ  กลุ่ม 2 ฝึกอบรมด้านการออกแบบสื่อข่าวออนไลน์เว็บไซต์ มือถือ โดยคุณชมชน ทุมนานนท์ ทีมงาน ดิจิทัลมีเดีย มืออาชีพ กลุ่ม 3 ฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด โดยคุณสมชาติ บุญวิทยา และทีมงาน Marketing มืออาชีพ  กลุ่ม 4 ฝึกอบรมด้าน CMS (Content Management System) การสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป (Saranya Siripuekpong  คนเดิมเมื่อปีที่แล้ว สอน WordPress) โดยคุณศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จากัด

การบรรยายพูดคุยประเด็น จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์  โดย อาจารย์ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

การบรรยายพูดคุยประเด็น  หัวข้อที่เกี่ยวกับ “safe internet” โดย คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

และกิจกรรมปิดการอบรมมีการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำ โดยหัวหน้าฝึกอบรมด้านงานข่าว งานออกแบบ และงานธุรกิจการตลาด และผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคมสรุปผลงาน พูดคุย ประเมินผลการปฏิบัติการและมอบรางวัล  และจบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร ปิดการอบรม