สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดงาน “มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019)” มอบรางวัลแก่พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกและแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Perspective” ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

สำหรับผลการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 15 แห่ง โดยแยกตามด้านและประเภท ดังนี้ 

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 1. รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
 3. รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 4. รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1. รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 2. รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
 3. รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
 4. รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ บ้านหมอหวาน

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 1. รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ สยามเซอร์เพนทาเรียม
 2. รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
 3. รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
 4. รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น 

 1. รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 2. รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า
 3. รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

ประเภทพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote

 1. หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
 3. พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 5. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 
 7. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
 8. มิวเซียมภูเก็ต
 9. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
 10. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ทั้งนี้ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote 2019 ซึ่งได้รับคะแนนความนิยมสูงสุดระดับประเทศ จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้จำนวน 1,500 แห่ง ซึ่งคะแนนความนิยมดังกล่าวเกิดการโหวตของประชาชนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ มิวเซียมไทยแลนด์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยมี อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้เข้ารับรางวัลพร้อมด้วย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ที่มีส่วนเกี่วข้องเข้าร่วม นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของ ม.อ.