เหล่ากาชาดสงขลา มอบทุนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 20 ทุน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 29 ส.ค. 62 ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน 20 ทุน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา จำนวนทั้งสิ้น 87 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 261,000 บาท โดยมอบให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 51 ทุน ได้แก่นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จำนวน 9 ทุนนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสงขลา จำนวน 5 ทุน นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา จำนวน 14 ทุน นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จำนวน 11 ทุนและบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 12 ทุน

สำหรับในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองและบุตรของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 20 ทุน ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดาและอำเภอเมืองสงขลา