สงขลา – เทศบาลนครหาดใหญ่จัดซ้อมแผน รปภ.เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ประจำเดือน ส.ค.2562 ของ กอ.รมน. จ.สงขลา ณ ศูนย์การค้าไดอน่าหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันนี้ (27 ส.ค.62) เทศบาลนครหาดใหญ่จัดซ้อมแผน รปภ.เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ประจำเดือน ส.ค.62 ของ กอ.รมน. จ.สงขลา ณ ศูนย์การค้าไดอน่าหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางโดยรถยนต์จาก รร.หรรษา เจบี หาดใหญ่ ไปยัง ศูนย์การค้าไดอน่าหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หลังจากนั้น ประธานพบปะเยี่ยมชมการซักซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติงาน โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้กล่าวรายงาน  และพล.ต.สมพล  ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  เป็นประธานเปิดงานให้โอวาทและเยี่ยมชมการซักซ้อมแผนฯ ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา  ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังตำรวจจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรหาดใหญ่ ผู้แทนหน่วยส่วนราชการ และกำลังประชาชน เข้าร่วม

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

พล.ต.สมพล ปานกุล กล่าวว่า  ขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่ายในการซักซ้อมวันนี้ ตามกรอบแนวทาง การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งจ.สงขลา ปี 2562 ได้กำหนดงานสำคัญเร่งด่วน ให้หน่วยปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือ  กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันศึกษา  ในการทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะงานป้องกันเหตุรุนแรงในเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก เป็นงานเร่งด่วนลำดับแรก ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ และพลิกแพลงสถานการณ์ให้ทันต่อการก่อเหตุของคนร้ายในรูปแบบต่าง ๆเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายอย่างมั่นคง โดยการสกัดกั้น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาลอบวางระเบิดในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจหลัก

จาการซักซ้อมครั้งนี้  เป็นภาพแห่งความประทับใจของการทำงานทางภาครัฐ ทำให้เชื่อมั่นว่า  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางภาครัฐจะสามารถ ป้องกัน และช่วยเหลือ เหตุการณ์ต่าง ๆ  เพื่อความมั่นคงของเมืองเศษรฐกิจ 8 เมืองหลักของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงต่อไป