สงขลา – “ไพโรจน์ จริตงาม” รองผู้ว่าฯสงขลา จังหวัดสงขลา ทำงานเชิงรุกเดินหน้าขับเคลื่อน 2 วาระ มุ่งเน้นสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด พร้อมกับวาระ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สั่งเพิ่มความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็ง 4 อำเภอชายแดนสงขลา

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในประเด็นที่ 2 สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนนและวาระที่ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี นายปัญญาวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา นายบันลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่และผู้แทนอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม กล่าวว่า ประเด็นการหารือในวาระที่ 2 สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน ได้มีการแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ต้นแบบในการรักษาวินัยจราจร, การรณรงค์ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ภายใต้โครงการถนนสีขาว, การแก้ไขปัญหาการกีดขวางเส้นทางการจราจรและการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ “ผมมุ่งเน้นให้ชาวสงขลาทุกคนปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการจราจรติดขัด ปัองกันอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตทั้งร่างกายและทรัพย์สิน ที่สำคัญเยาวชนควรตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนอีกด้วย”

ในส่วนของวาระที่12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเมืองเศรษฐกิจ, สร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย และการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ