สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s Premium Durian Festival” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง จึงได้จัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s  Premium Durian Festival”

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ และผลผลิตทางด้านงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียน Premium สู่การท่องเที่ยว” พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยกับท้อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาธิตการแปรรูปทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่า แข่งขันการกินทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้
เล่าเรื่องราว ราชาแห่งผลไม้ “The durian Story” ผ่านอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น การแสดงสินค้าและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ อาทิ สละ ลูกหยี จำปาดะ มังคุด

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ ในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูก จำนวน 501,845 ไร่  ผลผลิตรวม 445,220 ตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาล จำนวน 366,938 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 228,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62  ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ของไทย มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และประเทศจีนมีความต้องการทุเรียนมาก เพราะเชื่อว่า ทุเรียน คือผลไม้มงคล และเป็นสินค้าพรีเมี่ยม จึงนิยมบริโภค และความต้องการยังมีอีกมาก

จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัด ประมาณ 10 ล้านคน การจัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s  Premium Durian Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ลิ้มรสทุเรียนที่มีคุณภาพของภาคใต้

ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s  Premium Durian Festival”  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต