เย็นวันนี้ 23 สิงหาคม  2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง นำโดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมชมงานอย่างคั่บคั่ง

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการเหลื่อมล้ำ การทำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึง สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีการความยั่งยืน ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นและเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวชุมชน เขา ป่า นา เล  ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ

โดยกำหนดโครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ทีผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาสนับสนุนสินค้า สั่งจองโปรแกรมการท่องเที่ยวและอุดหนุนอาหารดีจังหวัดพัทลุง โดยมียอดำหน่ายและสั่งจองทั้งสิ้น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภายหลัง

และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล   เฟสติวัล  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  รวม 5 วัน

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  เผยว่า การจัดงาน Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อมาเติมเต็ม ต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP อาหารอินทรีย์ของพัทลุง ภายใต้ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร”  “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน และ “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

โดยร้านอาหารในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจากการกล่าวรายงานทราบว่าในครั้งที่แล้วได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวด้วยดีและได้มีการปรับรายละเอียดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย