คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เปิดเวทีระดมความคิด กำหนดแนวทางการจัดการขยะจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม “ผู้ว่าฯวีรนันทน์” เน้นลงมือทำจริงจัง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน แนะกำจัดขยะครัวเรือนต้นทาง ขับเคลื่อนให้สงขลาเป็นเมืองไร้ขยะอย่างยั่งยืน

วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ โดยเน้นให้เกิดเป็นการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังการบรรยายในประเด็นการบริหารจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ สถานการณ์ขยะในจังหวัดสงขลา กรอบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานจากต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลารวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นการจัดการตั้งแต่ภาคครัวเรือน ถือเป็นแหล่งต้นทางของขยะ หากสามารถบริหารจัดการได้ก็จะเป็นการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า การที่เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยได้ตั้งสโลแกนว่า “สานพลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรต่าง ๆ

ในด้านการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยได้ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดการใช้ขยะให้มากที่สุด ม.อ.เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานบูรณาการร่วมกัน สิ่งที่สำคัญ คือ การร่วมมือของทุกภาคส่วน ความตั้งใจ มุ่งมั่น และต่อเนื่อง การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า ขยะเกิดจากตัวเราทุกคน เกิดจากจุดเล็ก ๆ จนเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับวันนี้มีหลายภาคส่วนมาร่วมกันคิดหาแนวทางการจัดการขยะ ลงมือทำ และประเมินผล หัวใจสำคัญ คือ การลงมือทำอย่างจริงจัง ทุกส่วนมีส่วนร่วม

จังหวัดสงขลา ได้มีการขับเคลื่อนวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข ในวาระที่ 1 “สงขลาสะอาด เป็นระเบียบสวยงาม” โดยชู 7 จุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขนขยะ ซึ่งการขับเคลื่อนสามารถลดปริมาณขยะได้

การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ต้องมีที่การรวมกองขยะของตนเอง เป็นจุดแยกขยะของหมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้ภาระการเข้าสู่ระบบใหญ่ขยะออกจากหมู่บ้านก็จะลดลง เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง ซึ่งวันนี้เป็นการหาแนวทางเริ่มต้นในระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อนำมาประเมินและเริ่มดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามเรื่องปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเร่งช่วยกันแก้ไขหาแนวทางพัฒนา เพราะเมืองที่ไร้ขยะนั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่และพักผ่อนที่สุด ฉะนั้นเราทุกคนจะเป็นผู้ชี้ขาดอนาคตของจังหวัดสงขลาต่อไป