“ดีป้า” จับมือจังหวัดสงขลา ดึง Google เสริมทักษะดิจิทัลประชาชนในพื้นที่ “เข้าถึง รู้เท่าทัน ใช้ให้เป็น ต่อยอดได้ รองรับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ”


ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล : Digital Citizenship” สำหรับผู้ประกอบการผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือบุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน นำโดย ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า และ ดีป้าสาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา


เริ่มต้นวันแรก (23 สิงหาคม 2562) ด้วยการบรรยายโดย นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การเป็นพลเมืองดิจิทัล” ซึ่งมีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นให้พลเมืองเรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม และใช้มันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

ส่วนในภาคบ่าย มีการบรรยายเพิ่มความเข้มข้นในการอบรม โดย วีระศักดิ์ สร้อยคำ ซึ่งเป็น Google for Education Certified Trainer ได้แนะนำโอกาสและความท้าทายในโลกดิจิทัล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในโลกดิจิทัล ชี้แนวทางด้านการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองและกลุ่มชุมชนในโลกดิจิทัลจากหลากหลายแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แก่ MOOC, Thai MOOC, DLIT, DLTV, SkillLane, edX, Khan Academy, Udemy, LinkedIn Learning, Google Translate เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่สำคัญในยุคดิจิทัล ตลอดจนแนะนำการใช้ Google Maps, Google Street View, Google Expeditions, Google Local Guides, Google My Business, Blogger. รวมทั้ง Google AdWord, Google AdSense, Google Analytics, Google Data Studio. YouTube & YouTube Partners Program

สำหรับการอบรมวันที่ 2 (24 สิงหาคม 2562) ได้รับเกียรติจาก นายพัชรพงษ์ วชิรพันธ์ Co-founder บริษัท CM Town การนำเทคโนโลยีมาช่วย Transform ธุรกิจ ด้วยการใช้ Google My Business, Ecommerce, Facebook Marketing ฯลฯ เสริมแนวคิด Digital Marketing พื้นฐาน พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน และ Community กับบทบาทการพัฒนาเมือง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่ผู้เข้าอบรม

การจัดหลักสูตรอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มากกว่า 200 คน ซึ่งถือเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น ยกระดับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบุคลากรในชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ และชุมชน โดยสามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดธุรกิจต่อไปได้

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2026 2333 | ปรียาพร (08 1174 3852) กันตภณ (08 6405 2636)