สงขลา​ – วศ. เปิดการสัมมนา เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017” และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้​ มุ่งสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคใต้ของประเทศ  

วันนี้​ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เสริมแกร่ง
ห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017” และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้มุ่งสร้างศักยภาพ
หน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคใต้ของประเทศ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี​ นายอำ
พล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้เข้าร่วม
การสัมมนาฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงาน
จำนวนกว่า 200 คน

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การจัดสัมมนา เรื่อง “เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย
ISO/IEC 17025 version 2017” และ การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้​ จ.สงขลา มีที่มาความสำคัญในส่วน
ของการสัมมนามีที่มาจากที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจหนึ่งในการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ ให้มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีความรู้
ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสนับสนุนนโยบายปัจจุบันของภาครัฐ

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงมีนโยบายผลักดันห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมให้นำระบบคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ดังนั้นกรมฯ จึงจัดสัมมนาฯ เรื่อง “เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017” เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลความพร้อมในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบด้วยการประกันคุณภาพ รวมทั้งการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

ในโอกาสนี้กรมยังได้จัดให้มีการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้จ.สงขลา เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในภาคใต้ ที่จะใช้บริการการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าทดสอบ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ขอรับบริการเพื่อเป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย