สมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา​ นำโดย​ “ประธานฟุก” นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้​ ร่วมต้อนรับคณะหน่วยงานภาครัฐ​ ​ได้แก่​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค​ที่ 11, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ​ที่​เข้ามาดูงานความคืบหน้า​ sme Shop​ และรับฟังโครงการสภาการค้าสากลฯ

นายพิชัย จงไพรัตน์ กล่าวว่า​ SME Shop หนึ่งในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการโดยสมาพันธ์ฯ ด้วยแนวคิดการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาวางในช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ดำเนินการโดยเอสเอ็มอีของแต่ละจังหวัด

 

สำหรับ SME Shop ของจังหวัดสงขลา เน้นทำการตลาดผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมาเลเซีย, SME Trader (ผู้ค้า) และเครือข่ายสมาพันธ์ SME ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้าเพื่อสุขภาพ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับร่างกาย และสินค้านวัตกรรม

“SME Shop ช้อปสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดสงขลา และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สงขลา จัดกระตุ้นเศรษฐกิจ”

นอกจากนั้นสมาพันธ์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางการค้าสากล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าถึงการค้าต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง “สภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้”

สภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ โครงการที่มุ่งสร้างระบบนิเวศน์ในการค้าสากล (ส่งออก- นำเข้า) ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทำงานร่วมระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาเป็นแกนนำ ผ่านการบันทึกข้อตกลงเซ็น MOU กับสมาคม หรือองค์กรการค้าในแต่ละประเทศที่มีการรวมตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศต้องมีความต้องการเชื่อมโยงการค้าระหว่างกัน