สงขลา – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน .”ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562″ 19-20 สิงหาคม โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 100 สถาบัน และสถาบันจากต่างประเทศ 30 สถาบัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ใต้หวัน สหรัฐอเมริกา

19 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  จัดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 โดยมี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดงาน  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรตินักศึกษา และนักเรียนผู้เข้าร่วมงาน ร่วมพิธีเปิด

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ” “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า ม.อ.ขอกราบขอบพระคุณท่านชวน หลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ อีกวาระหนึ่งในวันนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่  51 ในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการก่อตั้ง คือการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาภาคใต้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดทิศทาง ในการดำเนินงานไว้ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ และประเทศเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ชุมชนภาคใต้ 

สำหรับการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัย ในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ชุมชนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยได้จัดงาน ม.อ. วิชาการต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวคิดในการจัดงาน คือม.อ. สืบต่อพระราชปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน กิจกรรมที่แสดงความเป็นนานาชาติ กิจกรรมที่แสดงความเป็นประชาคมโลก เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรภาคใต้ นิทรรศการของคณะ และหน่วยงานต่างๆนิทรรศการผลงานเด่นของสถาบันด้านวิจัย การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นต้น

นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า ตนมีความยินดี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ อีกครั้งหนึ่ง และยินดีที่ได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 50 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 51 ในปีนี้

ซึ่งจากระยะเวลาที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นในภาคใต้ ม.อ. ได้มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ชุมชนในภาคใต้ และมีศักยภาพในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ภาคใต้และประเทศชาติสมตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ 

จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ และประเทศชาติ การไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง จากทุกคณะ และทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต้องได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และศิษย์เก่าที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ขอแสดงความชื่นชมยินดี และให้กำลังใจกับผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

“เด็กและเยาวชนเป็นกำลังของชาติ ที่ต้องสร้างเด็กให้เป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งและหวังว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ภาคใต้ต่อไป”