สงขลา – ศปบ.จชต. จัด “อบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ” กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพัฒนาผู้ใช้งานเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร

วันนี้ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดการ “อบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ” กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพัฒนาผู้ใช้งานเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ นายพิทยา เพชรรักษ์ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นายเชาวลิต เชื้อนุ่น วิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรม และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ภายใต้กลุ่มโครงการที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสานฝันเครือข่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็น “การอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อให้พนักงานวิทยุสื่อสาร หรือผู้รับผิดชอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) สื่อสารผ่านทางเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ แจ้งเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และติดต่อสื่อสารกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 145 คน 
นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี ที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินการให้พนักงานวิทยุสื่อสาร หรือผู้รับผิดชอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) สื่อสารผ่านทางเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ แจ้งเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และติดต่อสื่อสารกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมนี้ จะมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำแนวคิด แนวทางหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป”