บ่ายวันนี้ (17 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) สมาคมจีน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

ทั้งนี้เพื่อผลักดันเชิงนโยบาย เชิงงบประมาณสนับสนุน ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประชุมมี นายกวิษพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ดร.ไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด นักธุรกิจภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยมีการถกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ Free Zone trading โซนปลอดภาษี, คลัสเตอร์กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ single destination สงขลา-พัทลุง-สตูล, Songkhla Word Heritage, Songkhla-Penang Corridor, Songkhla Sport City, การประกาศให้สงขลา พัทลุงเป็นเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาจังหวัดสงขลา