16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องขวัญจุฑา 2 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภา มี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธาน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พลเอกบุญธรรม โอริส, นายอับดุลฮาริม มินซาร์, นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์, นายธานี สุโชดายน, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา, นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม และผู้นำประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นไปตาม มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ที่ได้กำหนดไว้ว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ จะต้องมีการฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง

จากนี้ไปจะมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อรับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกลั่นกรองข้อกฎหมายและเพื่อให้การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการพบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแนะนำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ยังได้รับฟังข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วย

ประเด็นสำคัญที่ประชาชนนำเสนอ ได้แก่

1. ขอให้ทบทวนการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพระยา อ.เมือง จ.ยะลา เนื่องจากจะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชนไทยพุทธ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต้องอพยพถิ่นฐาน กระทบสุสานบรรพชนทั้งชาวพุทธและมุสลิม โดยขอให้ผู้ใหญ่ลงพื้นที่ ชาวบ้านต้องการให้ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว 2 แห่ง มากกว่าการสร้างใหม่

2. นโยบายส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ การสร้างนวัตกรรม ด้วยการบรรจุครูสายวิทย์ ให้เงินอุดหนุนสายวิทบ์ 3,000 บาทต่อคน ทั้งที่ไม่มีนักเรียน ขณะที่ไม่สนับสนุนสายสังคม ตัดงบประมาณ ทั้งที่เด็กในพื้นที่ต้องการเรียนสายสังคมจำนวนมาก ไม่บรรจุครูสายสังคม เงินสนับสนุนแค่ 800 บาทต่อคน

3. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนโรงงานแปรรูปมะพร้าว ท่าเรือนราธิวาสเพื่อขนส่งสินค้า

และ 4. สนับสนุนสร้างโรงงานกำจัดขยะ โดยเฉพาะที่ อ.โกลก จ.นราธิวาส