“ทีเซ็บ” จัดโครงการ Thai MICE Connect สัญจร สร้างแพลตฟอม E-MICE Marketplace เชื่อมโยงผู้ซื้อ-ผู้ขาย พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB ได้จัดโครงการ “Thai MICE Connect สัญจร” E-MICE Marketplace ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ จัดการง่ายแค่คลิ๊ก” ณ ห้องราชาวดี โรงแรม Buri Sriphu อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารของ สสปน. วิทยากร ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace คือ การสร้างเครื่องมือ หรือ platform ที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้า บริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย ที่พร้อมตอบทุกโจทก์และทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจากทั่วโลกโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.thaimiceconnect.com

ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญให้กับ สสปน. ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูล พร้อมด้วยระบบเบื้องต้นของการเป็นศูนย์กลางด้านตลาดแห่งไมซ์ (E-MICE Marketplace) ของประเทศไทย

ทาง สสปน. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค และเป็นจุดหมายปลายทางในระดับโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสิ่งสำคัญคือการมีข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีคุณภาพ สำหรับการประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการวางแผนงานได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และภาพรวมของประเทศ รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

โครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้และพัฒนา สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E- MICE Marketplace ที่จะมีสนับสนุนแคมเปญ “คลิ๊กติดใจ” ให้แก่ผู้ประกอบการขายที่เข้าร่วมลงทะเบียน

ในระบบและมีการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยมีสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้ประกอบการขายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจต่อยอดการขายและพบปะผู้ประกอบการซื้อให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบ Training Workshop and Public Hearing ในการเสริมอาวุธความรู้ ด้านการจัดเก็บข้อมูล และการทำการตลาดดิจิตัล

โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง โดยโครงการ Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคมนี้