14 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูทของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นิทรรศการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด กิจกรรมการสาธิตการทำหัตกรรมจากต้นคลุ้ม การจำหน่ายผลไม้อัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการผลไม้อัตลักษณ์แดนใต้เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รู้จักผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. นิทรรศการต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด และการปลูกผักบนกระเบื้อง
  2. กิจกรรมการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ทุกวัน เวลา 14.00-17.00 น. อาทิ การทำฝรั่งแช่บ๊วย การทำขนมทาร์ตไข่จำปาดะ การเพาะต้นอ่อน การทำสะละลอยแก้ว การขยายพันธุ์พืช
    การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การทำลิปสติกและยาหม่องจากไขผึ้ง การทำสบู่จากน้ำผึ้ง การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  3.  กิจกรรมการสาธิตด้านการเกษตรทุกวัน เวลา 10.00 น- 18.00 น. อาทิ การแปรรูปกล้วยเส้นรสต่างๆ การทำมังคุดคัด และการทำน้ำมังคุดพร้อมดื่ม การทำหัตกรรมจากต้นคลุ้ม ก้านจาก และกระจูด
  4. การจำหน่ายผลไม้อัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ ทุเรียน เงาะ ลองกอง จำปาดะ สละอินโด ส้มโอปูโก น้ำตาลโตนดสด ลูกตาลเฉาะ แปรรูปน้ำตาลโตนด ลูกหยีมะม่วงเบาและมะม่วงเบาแปรรูป

ทั้งนี้ นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้

ดังนั้น การร่วมจัดงานในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27  กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการตลาดและสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดต่อไปในอนาคต