มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562

เพื่อเป็นการเชิดชูศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตามรายนามต่อไปนี้