ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่หาดใหญ่

สสปน. เพิ่มจุดขาย Destination ให้จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า “ทีเส็บมีแผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างยั่งยืน (Thailand MICE Sustainable Destination Master Plan) การจัดกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมมากมาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในกรุงเทพฯ และไปยังภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้และมาตรฐานในการจัดงานในกรอบเดียวกัน   การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพิ่มเปิดมุมมอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางการตลาดด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในระดับชาติ ให้ผู้ประกอบการภาคใต้ สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานการจัดงานอย่างยั่งยืนทำอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง รายได้ ต่อสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือร่วมกันต่อชุมชุน ทีเส็บมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้เกิดความสนใจและสร้างแรงผลักดันในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจการจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป”