มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้กําหนดให้มี “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่ทําประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดํารงชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทําประโยชน์เพื่อชุมชนให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง
โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคใดก็ได้แต่ต้องมีผลงานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อทํา ประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนได้นั้น ได้มีมติคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์ สงขลานครินทร์ ประจําปี 2562

1. รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล จํานวน 2 ราย ได้แก่ พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปัญโญ) ผู้อุทิศตนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และทุ่มเท ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ผู้อุทิศตนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ
2. รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทองค์กร จํานวน 1 องค์กร ได้แก่ สมาคมรักษ์ทะเลไทย องค์กรที่มีผลงานในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร

โดยผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ และองค์กร ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศทองคําในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์