เสวนายามเช้าที่​ กศน.ภาคใต้ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันที่ 14 ส.ค. 62 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ นายธนากร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรม”เสวนายามเช้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับบัตรหมายเลขเพื่อลุ้นรับของรางวัล, การจัดบูธนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายใต้นโยบายจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการลดขยะ, การนำเสนอผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษา การแสดงดนตรีไทยยามเช้าจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ การแสดงมโนราห์ตัวอ่อนจากโรงเรียนแจ้งวิทยา นอกจากนี้ยังมีบริการรถนำเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ในสถาบัน กศน.ภาคใต้ อีกด้วย

ทั้งนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้ความมือในการร่วมกิจกรรมและชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพร่วมที่จัดงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติกันตลอดจนมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ ในเวลา 07.30 น. -08.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา