“ผอ.กศน.ภาคใต้” นำทัพครู กศน. ยุค 4.0 สนับสนุนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งตอบโจทย์ประชาชนทุกช่วงวัย สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“กว่า 37 ปี ที่ผมมีโอกาสได้รับราชการที่ กศน.ได้เรียนรู้เรื่องการศึกษานอกห้องเรียน นอกระบบ ตามอัธยาศัย และได้ทราบถึงการศึกษาอื่นๆ ด้วย” นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า่ “ผอ.กศน.ภาคใต้” กล่าวและว่า

ปี พ.ศ. 2552 ขณะมารับตำแหน่ง กศน.ภาคใต้ ที่บ้านสวนตูล ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา ซึ่งสภาพทั่วไปไม่มีความสวยงามหรือความพร้อมเหมือนเช่นปัจจุบันเนื่องจากในยุคนั้นมีกศน. จังหวัดเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด
ทำให้ที่นี่ถูกลดบทบาทลงจากอดีตตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วโดยถูกกำหนดให้เป็น “ศูนย์การศึกษาห้องเรียนประจำภาค” ให้บริการครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้

อีกด้านหนึ่ง ที่นี่เป็นเสมือนตัวแทนส่วนกลางที่ต้องทำงานร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัด ทุกจังหวัดของภาคใต้ ในการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของกศน.จังหวัด เกี่ยวกับงานวิชาการ และการวางแผนการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดนั้นๆ

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน และมองเห็นทิศทางการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรม ที่ช่วยเหลือคนอื่นชุมชนและสังคมได้”