“หอการค้าสงขลา” ผนึกกำลัง 20 องค์กรเอกชน “บวชป่าอนุรักษ์ผืนป่าผาดำ” ต่อเนื่องปีที่ 2 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่า ขานรับ “12 วาระผู้ว่าฯสงขลา”ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากร

4 สิงหาคม 2562 หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา(YEC) และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการบวชป่าอนุรักษ์ผืนป่าผาดำโครงการ “บวชป่าอนุรักษ์ผืนป่าผาดำ ปีที่ 2” โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา(YEC) กลุ่มองค์กรภาคเอกชนกว่า 20 องค์กร และสมาชิกประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก ณ เขตอนุรักษ์ป่าผาดำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีรอยต่อ 3 อำเภอ ใน จ.สงขลาได้แก่ หาดใหญ่ สะเดา และคลองหอยโข่ง

โดยมุ่งเน้นภารกิจใน 9 ด้าน ได้แก่ ฟื้นฟูป่าชายเลนและหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา, สร้างพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเลี้ยงตัววัยอ่อน, เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลา, อนุรักษ์โลมาอิรวดี, เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง, ฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังเกาะขาม, ฟื้นฟูและสร้างความอุดมสมบูรณ์คลองสายหลัก, อนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าผาดำ,และพัฒนาแหลมสนอ่อน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน12 วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข ในวาระฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้ รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย