สงขลา – จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ให้แก่ประชาชนจิตอาสาในเขตอำเภอเมือง อย่างสมพระเกียรติ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี

วันนี้ (12 ส.ค. 62) ที่บริเวณศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชนจิตอาสาทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 200 คน ซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการห้วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา

สำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ถือเป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ประชาชนจิตอาสาทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รับสมัครประชาชนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยประชาชนจิตอาสาทุกคนมุ่งมั่นในการยึดถือปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 12 ส.ค.62