Krabi Go Green

…การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ กระจายความรับผิดชอบ รวมถึงรายได้ให้ทั่วถึง และทุกคนต้องมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์…

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ(โกเกีย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยผ่านเฟสบุ๊คว่าวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมในธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬามาพบหารือและรับฟังความเห็นต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ได้รับรู้และเห็นการทำ positioning ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระบี่ โดยกำหนดการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของถิ่นเป็นจุดตั้ง จุดขายทางธุรกิจท่องเที่ยวของตน

ประกอบกับได้เห็นความพร้อมและความตั้งใจจริงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการยกสถานะบริการธุรกิจการท่องเที่ยวของตนสู่ระดับ แนวหน้าจาก “Krabi go Green” สู่ “Krabi Premium”…

“เช่นนี้ จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งให้กับจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยครับ”

การกำหนด positioning ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจาก Burirum Model ที่ประสบผลสำเร็จโดยการนำเอากีฬามาช่วยพัฒนาสู่การเป็นเมือง sport tourism แล้ว Krabi Model เป็นอีกเมืองหนึ่งที่นำเอา Green Tourism มาใช้เพื่อตัวเองสู่ มาตรฐานระดับ Premium

#รมวพิพัฒน์