สกสว. จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคิงส์ตัน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลด้านการออกแบบแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ถูกนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดงานครั้งนี้มีบุคลากรในระบบ ววน. และประชาคมวิจัยภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 270 คน


ทั้งนี้รองผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สกว. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่มาเป็น สกสว. มีหน้าที่สำคัญคือ การจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้หน่วยงาน มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะจัดสรรงบ ให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ โดยในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563 – 2565 จะเป็นกรอบและแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ปรับให้มีเป้าหมายรายสาขาที่คมชัดขึ้น


“นับจากนี้ สกสว. จะจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยในรูปแบบที่เรียกว่า Block Grant และ Multi – year Budgeting ซึ่งหมายถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ให้หน่วยงานสามรถบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ แผนงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่เป็นวาระสำคัญของประเทศ เช่น Innovation Hub EEC เป็นต้น โดยการจัดสรรงบประมาณ 1 – 3 ปี ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องยื่นคำของบประมาณของแผนงานนั้นอีก ซึ่งกองทุนจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง กล่าว