วิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา รวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่

เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  จัดงาน “รวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้โครงการอาหารของแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม  2562  ณ  ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวทางอาหารของแม่ที่มุ่งเน้นอาหารสะอาด (Clean Food)  ถูกหลักโภชนาการ (Good  Nutrition) และเป็นอาหารที่ทำด้วยความรัก (Made with love)  ตลอดจนแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของกลุ่มวัยเปราะบางทางโภชนาการ อาทิ  กลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน  เด็กวัยเรียน  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป้าหมาย 8 พื้นที่ในจังหวัดสงขลา  ได้แก่  ตำบลเขารูปช้าง  ตำบลเกาะยอ  ในพื้นที่อำเภอเมือง  ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร  ตำบลชุมพล  อำเภอสทิงพระ  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  ตำบลนาทวีนอก  อำเภอนาทวี  ตำบลเทพา  อำเภอเทพา  และตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ

โดยการร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง  การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนโดยการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  ภาคประชาชนและภาคเอกชน  การปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การเกิดนโยบายสาธารณะประเด็นอาหารของแม่ในจังหวัดสงขลา

การจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การเสวนา  การจัดนิทรรศการเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของทุกพื้นที่เครือข่าย  การจัดบูธผลการดำเนินงาน  ด้านโภชนาการอาหารของแม่ฯ   นิทรรศการภาพวาดอาหารของแม่จากโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน  การแสดงต่างๆ จากกลุ่มเด็กเล็ก  นักเรียนและผู้สูงอายุ  การสาธิตประกวดการทำอาหารจากแม่ตัวอย่าง ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกพื้นที่ โดยใช้แนวทางอาหารของแม่ 8  พื้นที่  การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดภาพวาดเกี่ยวกับอาหารของแม่  การมอบรางวัลการประกวดการทำอาหารจากแม่ตัวอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ  เป็นต้น