วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน

สำหรับแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 ได้แก่ นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

“นพ.สุขเกษม” เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียร คิดดี พูดดี ทำดี มีวินัย กตัญญู เสียสละ เรียนรู้ เก็บออม และบริจาคเงินช่วยเหลือสถานศึกษาต่าง ๆ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อการทำงานเอกชนหรือส่วนตัว

นอกจากนั้นเป็นที่รักและเชื่อในคุณความดีจากทีมงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยสิ่งที่พูดและเชื่อกันว่า “เรายังทำดีไม่พอ เรายังทำดีได้อีก” เป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์รุ่นน้องและทีมงาน ทีมงานได้กล่าวว่า นพ.สุขเกษม “ใจถึง พึ่งได้”

การที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นพ.สุขเกษม บอกว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของโรงพยาบาลเกาะสมุยต่างภาคภูมิใจร่วมกันกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพราะเราทำงานกันเป็นทีม รางวัลที่ได้รับทุกคนย่อมมีความภาคภูมิใจที่ทุ่มเททำประโยชน์ให้สังคมและจะทำต่อไป

ขอบคุณคนที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มองเห็นความสำคัญของผลงานที่ตนทำมา 10 กว่าปี ขอบพระคุณพ่อและแม่ที่อดทน เสียสละส่งลูก ๆเรียนจนจบปริญญา ปลูกฝังทัศนคติดี ๆ ในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างพากเพียร และพอเพียง 

“แรงผลักดันที่ทำให้ทุ่มเทกับการทำหน้าที่ได้ขนาดนี้ ผมมองว่าเป็นธรรมชาติของแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาคนไข้ของตัวเอง แต่ที่ผมต้องทุ่มเททำงานมากกว่าปกติเพราะเคยเป็นผู้ป่วยเอง และป่วยหนักจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ดังนั้นจึงทุ่มเททำงานให้มากขึ้นเพราะเข้าใจในความทุกข์กายทุกข์ใจของคนที่เป็นคนไข้และญาติ อยากจะช่วยบรรเทาทุกข์ของคนไข้อย่างเต็มความสามารถ” นพ.สุขเกษม กล่าว