3 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม จำนวน 35 คน 

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยฯ ดังกล่าว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีผลการสอบอยู่ในกลุ่มปรับปรุงค่อนข้างมาก

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน จึงได้กำหนดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 260 คน จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยากร คณะกรรมการตัดสิน และนิสิต-นักศึกษา พี่เลี้ยงของนักเรียน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายวาทิต  มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีบทบาทในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียน มีทักษะ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีระบบการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามแนวคิด Active Learning และมีการประเมินผล การใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง