วันผลไม้และของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสะเดา “จัดงานวันผลไม้และของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดา” จำกัด วันที่ 2 -3 สิงหาคม ยกระดับราคาผลไม้ สนับสนุนเกษตรชาวสวนให้มีช่องทางการตลาด


วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด ตำบลพังลา อำเภอสะเดา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดงานวันผลไม้ของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดาจำกัด นายสมมาตร สุขขวด ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด นายภราดรธวัชชัยกร รองนายยกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน


นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันผลไม้และของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด ซึ่งถือเป็นยกระดับ การประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพราะบ้านเรามีของดีมากมาย แต่คนต่างพื้นที่ไม่รู้จัก ไม่รู้แหล่งผลิตที่แท้จริง การที่ได้จัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกเครือข่ายมาร่วม ชม ชิม ช้อป ไม้ผลและของดีของเรา จะเป็นสิ่งยืนยันความเป็นจริง เป็นการวิจัยการตลาดแบบถึงตัวผู้บริโภค ปัจจุบันราคาผลิตผลทางการตลาดราคาตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชหลักของเรา แต่ถ้าเราได้ปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยุคปัจจุบันนี้จึงต้องให้ทุกคน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เราจะได้อาหารที่มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว คุณภาพชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างพอเพียง เป็นการช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ถ้าเรามีผลผลิตเหลือก็จะเอามาแบ่งปันกัน เหลือแล้วจำหน่ายโดยให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางตลาด อย่างนี้เราไปได้ และอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

นายสมมาตร สุขขวด ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด กล่าวว่า ในนามเจ้าภาพการจัดงานวันผลไม้และของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองแงะ ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่อำเภอสะเดา มีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ เป็นส่วนมาก ทุก ๆ ปีเกษตรกรจะขายไม้ผลตามกลไกตลาดทำให้ได้รับราคาที่ไม่เหมาะสมกับการลงทุน ทั้ง ๆ ที่ไม้ผลของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะเดา เป็นไม้ผลที่มีคุณภาพ


สหกรณ์และเทศบาล จึงได้ร่วมคิด พิจารณา เชิญทุกภาคส่วนมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนให้มีช่องทางการตลาด เพื่อยกระดับราคาไม้ผล ดังกล่าว ทุกภาคส่วน จึงเห็นชอบที่จะให้สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดไม้ผล และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานวันผลไม้และของดีสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายตลาดภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงาน ประชาสัมพันธ์ สร้างตลาดไม้ผลให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีเครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายไม้ผล และเครือข่ายโอทอป ร่วมออกบูธจัดงานรวม 50 บูธ