บูรณาการพี่ช่วยน้อง! “Young Smart Farmer” นำน้อง ๆ “ยุวเกษตรกร” เปิดประสบการณ์เรียนรู้ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ สานต่ออาชีพเกษตรกรจากครอบครัว พร้อมขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

15 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ และโครงการเสริมสร้างพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อให้นักเรียน

ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา และในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา 241 คนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่มและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อฝึกทักษะด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ นำไปปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียน

นางนันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer Songkhla กล่าวว่า นับเป็นสิ่งดีที่ตนเองได้รับบทบาทหน้าที่งานยุวเกษตรกร และ Young SmartFarmer เป็นก้าวแรกที่ได้บูรณาการร่วมกัน “ให้พี่ช่วยน้อง” ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้บางส่วนอาจจะเป็นเกษตรกร และต่อยอดมาเป็น Young Smart Farmer

การนำพี่ ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับน้องยุวเกษตรกรและเป็นต้นแบบที่ดี การสร้างแรงจูงใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาทำอาชีพการเกษตร ทดแทนเกษตรกรรุ่นปู่ย่า หรือรุ่นพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ดีในการสร้างครอบครัวและการพัฒนาภาคเกษตรกรไทยในอนาคต

รวมไปถึงเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจ และเพื่อสง่ เสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การทำงานเป็นกลุ่มคณะเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน