24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองจ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี
การศึกษา 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ

ในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตร 234 คน ใน3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

หลังพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานายเอกรัฐ หลีเส็น ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านความสำเร็จของท่านในวันนี้เกิดจากความวิริยะอุตสาหะ
พากเพียรเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน จนได้รับอนุปริญญาบัตรตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของตัวท่านและครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้ด้วย

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ร่วมกันและเมื่อสำเร็จการ
ศึกษาแล้วก็พร้อมจะนำวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้เรียนและครอบครัวดีขึ้นเป็นการสะท้อนผลลัพธ์แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนซึ่งท่านจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีพอเพียงและยั่งยืน

“ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกเสมอว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาของทุกท่านหากมีโอกาสที่เชิญชวนลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้จากวิทยาลัยชุมชนเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการทางวิชาการได้ตลอดเวลาและขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาดำรงตนอยู่ในความดีรู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงก็จะทำให้ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างมั่นคงและเป็นสุข” ผู้ว่าฯ นราธิวาส กล่าว และว่า