มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) และ 7 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประกอบด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตรัง สงขลา ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า สำนักงานอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. พร้อมประธานและกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้ง 7 จังหวัดร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นายบัญญัติ จันทน์เสนะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร ม.อ. และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่า บันทึกข้อตกลงที่จัดทำร่วมกันในวันนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคสังคม ภาคท้องถิ่น และภาควิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม ให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดสังคมที่มี
คุณภาพในท้องถิ่นต่าง ๆ

ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จำกัด ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป