ผู้แทนแทนพิเศษของรัฐบาลฯขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ม.อ.ปัตตานี ที่เปิดโอกาสให้นายอำเภอได้ปั้น นักปกครอง” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พูดคุยกับนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ รุ่นที่2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการลูกนายอำเภอ รวม 58 คน รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำเภอ ปลัดอำเภอ รวม 33 อำเภอ เข้าร่วมในพิธี ที่ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ รุ่นที่2

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า “ลูกนายอำเภอ” นับเป็นโครงการที่ได้รับความสำเร็จของคณะรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติด้วยกระบวนการร่วมกันทั้งการทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และได้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการทำงานของนักปกครองในกรมการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา

โดยกรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “โครงการลูกนายอำเภอ” จึงได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาในโครงการโดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการปกครอง จะเป็นผู้มอบ ซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในด้านการปกครองท้องถิ่นตนเอง อันเป็นการเสริมประสบการณ์เข้าสู่อาชีพนักปกครองต่อไป

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ มอบวุฒิบัตรใหั ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“ผมต้องขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ที่เปิดโอกาสให้นายอำเภอทั้ง 33 อำเภอได้ปั้น นักปกครอง ในโครงการ “ดีใจที่ได้ปั้น นักปกครอง” นายภาณุ กล่าว

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ มอบเสื้อลูกนายอำเภอให้นักศึกษา

ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของสังคมการเมืองเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

“ โดยเฉพาะนักศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครอง จำเป็นต้องเห็นภาพของผู้นำทั้งในมิติการทำงานในพื้นที่ วิสัยทัศน์ มุมมองการทำงานในสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิด”

มี ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน

ผศ.ชิดชนก กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครอง ได้รับทราบและเข้าใจหลักการทำงานในฐานะผู้ปกครองหน่วยงานด้านการปกครองในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการลูกนายอำเภอ ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และขีดสมรรถนะสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ภายใต้หลักการประชาธิปไตย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อย่างไรก็ดี “โครงการลูกนายอำเภอ” จะมีอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา รวม 33 อำเภอ และนักศึกษา จำนวน 58 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมือง แม่ลาน โคกโพธิ์ หนองจิก มายอ ยะหริ่ง และอำเภอยะรัง จังหวัดยะลา ได้แก่ อำเภอเมือง กาบัง รามัน ธารโต ยะหา เบตง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอเมือง ตากใบ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก ระแงะ สุไหงปาดี และอำเภอรือเสาะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสทิงพระ สิงหนคร และอำเภอจะนะ.

โครงการลูกนายอำเภอ รุ่นที่ 2 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 58 คน 33 อำเภอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้