จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวงเวียนประติมากรรม “คนอ่านหนังสือ” ถนนชลาทัศน์ โดยทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจสวมใสเสื้อเหลืองเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (28 ก.ค. 62) ที่บริเวณวงเวียนประติมากรรม “คนอ่านหนังสือ” ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ.ศ. 2562

โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกว่า 2,500 คน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม”1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ.ศ. 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

สำหรับจังหวัดสงขลาและอำเภอเมืองสงขลาได้พิจารณาคัดเลือก “ถนนชลาทัศน์” เป็น “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มาร่วมพัฒนาถนนสายนี้จากแยกเก้าเส้งไปจนถึงวงเวียนประติมากรรม “คนอ่านหนังสือ” ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร ให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่ง “ถนนชลาทัศน์” เป็นถนนเลียบตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลา โดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ำได้ตลอดแนว และมีหาดเป็นแนวตรงและร่มรื่นด้วยทิวสนทะเล มีทางเดินเท้าให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของถนนชลาทัศน์ คือ ประติมากรรมรูปคนนั่งอ่านหนังสือ อยู่กลางวงเวียน ทำให้ถนนสายนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรักษาความสะอาด และพัฒนาถนนสายนี้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

จากนั้นประชาชนจิตอาสาได้แยกย้ายไปตามส่วนที่กำหนด ประกอบด้วยโซน A B C D และ F ร่วมกันกวาดขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ทาสีฟุตบาท ตีเส้นจราจร เป็นต้น

ที่มาภาพข่าว : ศิริลักษณ์-ชัยธวัช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 62