รับสมัคร AE สื่อโฆษณาและevent

วุฒิ ปวส.,หรือปริญญาตรี

มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

มีความสามารถในการขาย/มนุษยสัมพันธ์ดี

มีทักษะในการใช้คอมฯพื้นฐาน

มีความสามารถด้าน E-Marketing