วันนี้ (27 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการโต้วาที “โต้คารมอุดมปัญญาชายแดนภาคใต้” พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 200 คน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีบทบาทในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการโต้วาที “โต้คารมอุดมปัญญาชายแดนภาคใต้” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกสังกัด ได้พัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่ชุมชน (การโต้วาที) ทักษะการออกเสียง และการใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อการปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 ทีม รวมนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 60 คน ครูที่ปรึกษา จำนวน 20 คน

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน วิทยากร คณะกรรมการตัดสิน และนิสิต – นักศึกษาพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นนี้ ตนเชื่อว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ จะเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นมาตรฐานการจัดการศึกษา และเป็นเวทีของการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชน รวมถึงเป็นพื้นที่ให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารทางภาษาไทย และการใช้วาทศิลป์แสดงเหตุผลโต้วาที

อย่างไรก็ตาม การโต้วาทีนั้นเป็นการแสดงวาทศิลป์ แสดงเหตุผลหักล้างกัน นับเป็นศิลปะชั้นสูงในการจูงใจของผู้มีปัญญาที่พึงกระทำกัน จึงขอให้นักเรียนทุกคนนำข้อคิดที่ได้จากวิทยากรมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และขอให้ระลึกไว้เสมอว่า การโต้วาทีต้องใช้ปัญญามิใช่การใช้อารมณ์เพื่อการเอาชนะกันเพียงอย่างเดียว