สงขลา – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ นางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนแม่บ้านทหารบกและผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี ทรงประทับพระราชอาสน์ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล อ.เฉลิมชนม์ วันทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาสงขลาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้ารับของที่ระลึก ผู้แทนคณะวาดภาพทางดาราศาสตร์บนผนังอาคารหอดูดาว เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 3 ราย ผู้แทนสถานศึกษานำเสนอกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 2 ราย และผู้มี อุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 60 ราย


จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธ ไปยังแท่นกดปุ่มไฟฟ้า ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่อหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น และเสด็จเข้าอาคารฉายดาว ซึ่งเป็นโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโคมดิจิทัล ที่สคร. ได้พัฒนาระบบการฉายภาพที่คมชัดและสมจริงมากยิ่งขึ้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา และโครงสร้างพื้นฐานคาราศาสตร์ของไทย ซึ่งสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์ อาทิ หอดูดาวแห่งชาติ เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร รวมถึงกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติที่ สดร.กำลังจัดสร้างอยู่

ต่อมาเสด็จออกจากอาคารฉายดาว ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี และ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 200,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการทางดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์จำนวน 14 โซน อาทิ ฤดูกาลและการ โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การเกิดเฟสดวงจันทร์ หลุมดวงจันทร์ แบบจำลองการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง น้ำหนักบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊สและภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

จากนั้นเสด็จออกจากอาคารนิทรรศการ ผ่านสะพานดาวหางไปยังอาคารหอดูดาว เสด็จเข้าอาคารหอดูดาว ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการ ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นทองเหลือง และเสด็จขึ้นหอดูดาว เพื่อทอดพระเนตรการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กบริเวณระเบียงดูดาว ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ รวมถึงทรงบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าอีกด้วย หลังจากนั้น เวลาประมาณ 21.30 น. เสด็จพระราชดำเนินลงชั้น 1 ทางบันได ออกจากอาคารดูดาว เพื่อทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่มาภาพข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด, ประชา โชคผ่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา