สงขลา – ชาวไทยพุทธ-มุสลิมสงขลานับพันคน ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ป่าชุมชนหัวสะพานติณสูลานนท์ อำเภอสิงหนคร เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วันนี้ (25 ก.ค. 62) ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนหัวสะพานติณสูลานนท์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร หน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสทิงหม้อ ทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศที่นับวันจะยิ่งถูกบุกรุกทำลายอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงป่าชายเลนที่ลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ ส่งผลต่อการพังทลายของชายฝั่ง และการลดลงของสัตว์น้ำ

เนื่องจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งอาหารและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการป้องกันคลื่นลม ลดการพังทลายของชายฝั่ง และเป็นตะแกรงธรรมชาติในการกลั่นกรองสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ ที่ปะปนมากับกระแสน้ำนอกจากนี้ พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนจะได้ร่วมกันทำความดี และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะเติบโต และสร้างความสมดุลในธรรมชาติต่อไป

ด้าน นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีพันธกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชายเลน และทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันชายฝั่ง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้สัตว์น้ำมีแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อให้จังหวัดสงขลามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล และยั่งยืนต่อไป

ที่มาข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา