วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ ในโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง เพื่อสร้างทางเลือกในการเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางในอนาคตระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยศาสตร์นราธิวาส

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฑาสินี บุญชูวงศ์ ผู้บริหารกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ไทย GUSCOA และ นางสาวอุราภรณ์ บุญดำ ผู้ปลูกโกโก้ เป็นวิทยากรในการให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของประชาชนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกโกโก้ ทางหน่วยงานจึงได้ศึกษา หาข้อมูล จึงพบว่าโกโก้นั้นเป็นพืชเศรษฐกิจ และแปรรูปได้ และมีผู้ประกอบการทำธุรกิจปลูกโกโก้ และส่งออกไปยังต่างประเทศได้

นายยุทธนา พรมหณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมากจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชาวสวนยางอีกทางหนึ่งในการตัดสินใจในการปลูกพืชแซมสวนยาง สำหรับไม้ไผ่และโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้