สงขลา – “ประธานฟุก” เผยแนวคิดจัดตั้ง “สภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้” สร้างระบบนิเวศน์การค้า
ส่งออก-นำเข้า ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมเชื่อมพันธมิตรภาครัฐเดินร่วมเอกชน

“ประธานฟุก” นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดภาคใต้ และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา เผยว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางการค้าสากล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าถึงการค้าต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง “สภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้”

โครงการสภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ โครงการที่มุ่งสร้างระบบนิเวศน์ในการค้าสากล (ส่งออก- นำเข้า) ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้” ประธานฟุก กล่าว และว่าระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. SME shopสินค้านวัตกรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้, SME shop อื่น ๆ 2. SME trader ผู้ค้า และ 3. สภาการค้าสากล 5 จังหวัดชายแดนใต้สภาการค้าสากลฯคือ การทำงานร่วมระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาเป็นแกนนำ ผ่านการบันทึกข้อตกลงเซ็นต์ MOU กับสมาคม หรือองค์กรการค้าในแต่ละประเทศ ที่มีการรวมตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือผ้ปู ระกอบการขนาดใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศต้องมีความต้องการเชื่อมโยงการค้าระหว่างกัน

โดยสมาพันธ์ฯ จะเขียน “โครงการจัดตั้งสภาการค้าสากลฯ” ยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนและเชื่อมโยงไปยังทูตพาณิชย์ประมาณ 60 ประเทศทั่วโลก โดยจะนำเสนอสินค้าที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีศักยภาพเพื่อให้ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศ พิจารณาว่าประเทศนั้น ๆ มีความต้องการสินค้าเหล่านี้หรือไม่ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นเมื่อเซ็นต์ MOU กับแต่ละประเทศ คือ Platform Websites ที่ใช้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์คือ ผู้ประกอบการฝั่งไทยสามารถนำสินค้ารายละเอียดเข้าไปแสดงในระบบ เพื่อเสนอขาย รวมถึงแจ้งความต้องการที่จะเสนอซื้อสินค้า จากประเทศนั้น ๆ ได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ ผู้ประกอบการในต่างประเทศก็สามารถเสนอขาย และเสนอซื้อได้เช่นเดียวกัน

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1,098 22-28 กรกฎาคม 2562