สงขลา – ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เปิด “อาคารศรีสงขลา” โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา มุ่งบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในจังหวัดสงขลา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

วันนี้ (19 ก.ค. 62) ที่ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “อาคารศรีสงขลา” โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และสามารถให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดในเขตบริการ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเวลา 26 ปี

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง หวังเป็นอย่างว่า “อาคารศรีสงขลา” ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ จะใช้เป็นที่บำบัดฟื้นฟู และพัฒนานักเรียน อันส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการกระตุ้นพัฒนาการ และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมในครอบครัว และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กล่าวว่า โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงม. 6 ทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันมีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ จำนวน 297 คน และประเภทไปกลับ จำนวน 60 คน รวม 351 คน บุคลากรจำนวน 80 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง และปรับปรุงใต้อาคารหอนอนหญิงเฟื่องฟ้า เป็นห้องเรียนอีกหนึ่งอาคาร มีหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง หอนอน 6 หอนอน อาคารฝึกงานอาชีพและจำหน่ายผลผลิต 1 หลังกับร้านปันน้ำใจ

โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 35,186,500 บาท จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น โดย การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบริหารจัดการสถานศึกษา ในชื่อว่า “อาคารศรีสงขลา” ให้เป็นเกียรติยศ และศรีสง่า ของจังหวัดสงขลาสืบไป

ทั้งนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีการจำหน่ายและสาธิตการผลิตสินค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ฝีมือของน้อง ๆ นักเรียน อาทิ การสาธิตการทำไข่เค็ม “สงขลาพัฒน์” , การทอผ้าซาโอริ , การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ , งานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง , การร้อยลูกปัด , ครัวปันน้ำใจ (อาหาร-เครื่องดื่ม) , การทำขนมต่าง ๆ เช่น โดนัทจิ๋วนมสด , กะหรี่ปั๊บ , วุ้นผลไม้ ฯลฯ

ที่มาภาพ-ข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา