มทภ.4 แถลงผลแก้ปัญหาใต้ เชื่อมาถูกทาง คดีความมั่นคงลดลงต่อเนื่อง พร้อมใช้โมเดล camp 35 แก้ปัญหายาเสพติดครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดใต้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 9.30 น.ณ ห้องยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 แถลงข่าว สรุปผลการปฏิบัติด้านความมั่นคงและยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 62) โดยมีผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว


พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค 9

ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนด้านการควบคุมพื้นที่ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสติดด้วยการขับคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม บูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งกำลังประจำถิ่น และภาคประชาชนมาช่วยดูแลหมู่บ้าน ชุมชนและใช้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน รวม 735 ชุดปฏิบัติการ

เข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านร่วมกับผู้นำ 4 เสาหลัก ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัย เพื่อกดดันจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้ใช้หมู่บ้านเป็นแหล่งพักพิง ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐที่เข้มแข็ง ทำให้สถิติเหตุการณ์ในคดีความมั่นคงลดลงจากปี 61กว่าร้อยละ 35.18 ถือว่าสถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ CAMP 35 เป็นโมเดลในการบำบัดทั้งร่างกายจิตใจสังคม และชุมชนบำบัด พบว่าร้อยละ 70 สามารถเลิกขาดจากยาเสพติดได้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยจะนำโมเดล CAMP 35 ไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดต่อไป เชื่อว่ามาถูกทางแล้ว

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ได้กล่าวว่า คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไตรมาสที่ 3 มีคดีความมั่นคงเพียง 115 คดี คดียาเสพติดสามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 4,709 คดี ผู้ต้องหา 5,256 คน สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า 56,930,565 บาท ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานตามนโยบายอย่างเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม