สตูล – “ป้อง อั้งสุพ่วง” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสตูล ทุ่มเทขับเคลื่อน SMEs วางโครงสร้างต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ บูรณาการภาคี ยกระดับผลิตภัณฑ์-ท่องเที่ยวชุมชน

“ป้อง” นายป้อง อั้งสุพ่วง ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสตูล ควบตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เผยว่า สตูล เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและสำคัญหลายแห่ง

ด้วยความเป็นเมืองขนาดเล็ก ทำให้มีจุดเด่นในการสื่อสารบูรณาการร่วมกันง่าย ไม่มีความแตกแยก ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยรวมกลุ่มกันภาคเอกชนหลากหลายส่วน อาทิ ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดสตูล, หอการค้าจังหวัดสตูล, Bizclub สตูล,ปฏิญญาสตูล, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, เกษตรกรรุ่นใหม่ YoungSmart Farmer

จึงเกิดเป็น “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสตูล”ที่ทุกคนขับเคลื่อนร่วมกัน ภายใต้สโลแกน “ไปด้วยกัน ไปด้วยใจ” ลงพื้นที่ขับเคลื่อนพัฒนาด้วยกัน ที่สำคัญทุกคนไปด้วยใจตนในฐานะประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสตูล รับตำแหน่งเมื่อต้นปี 2562 เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ,การท่องเที่ยวและบริการ, การเกษตร และต่างประเทศดำเนินการเซ็ตระบบโครงสร้างภายในให้มีความชัดเจนเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยวางแผนขับเคลื่อนไว้ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ต้นน้ำ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาพี่เลี้ยง เชื่อมโยงหน่วยภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การวางแผนด้านภาษี โครงสร้างด้านต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ

กลางน้ำ นำกิจกรรมต่าง ๆ จากส่วนกลางหรือในพื้นที่ที่มีโครงการสนับสนุน อาทิ พัฒนาอบรมผู้ประกอบการด้าน Digital Marketing นำสิ่งเหล่านี้มาเสริมพัฒนาและต่อยอดต่อไป

ปลายน้ำ ช่องทางการตลาดเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่าย การ Matching จับทั้งคู่ธุรกิจผู้ซื้อและผู้จำหน่ายในโอกาสต่าง ๆเป้าหมายที่สำคัญ ยกระดับผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และเชื่อมโยงกับสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ รวมถึงโครงการของกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”