สงขลา – “รอเสะ สูโรโรจน์” หนุ่มเทพาชีวิตเกษตรที่พอเพียงพิชิตใจพ่อ พลิกฟื้นสวนยางเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน รายได้ 2 หมื่น/เดือน แบ่งปันผลผลิตสู่ชุมชนถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน

นายรอเสะ สูโรโรจน์ Young Smart Farmer ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เด็กหนุ่มดีกรีปริญญาตรีเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากลูกจ้างร้านค้าในจังหวัดสตูล ผันสู่เกษตร ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวได้แก่ ทำนาและสวนยางพารา

เริ่มต้นปรับจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อความยั่งยืนในการทำการเกษตรและมีรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปี จัดสรรที่ดิน 2 ไร่กว่า ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และได้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1แสน กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเทพาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำมาโดยตลอด

 

ที่ดินแปลงแรก เดิมเป็นที่นาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ ขุดลอกแหล่งน้ำ แต่เกิดความขัดแย้งกับพ่อในช่วงระยะแรก เพราะพ่อยังคงต้องการให้เป็นพื้นที่นาเช่นเดิม โดยใช้ระยะเวลานานกว่า 2 ปีกว่าที่พ่อจะยอมรับความพยายามและความมุ่งมั่นของตน และตัดสินใจให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้

ปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่เป็น นาข้าว 1 ส่วน ขุดลอกคูน้ำสำหรับเลี้ยงปลาและกักเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพาะปลูกพืชหลัก ได้แก่ ทุเรียน กล้วยหอมทอง และปลูกพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพดหวาน แตงโม แตงกวา ผักบุ้ง พริก มะเขือ ผักชีฝรั่ง ผักสลัด และผักพื้นบ้านทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000-20,000 บาท

 

พร้อมพลิกฟื้นสวนไม้ผลเดิมของพ่อให้กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง อาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิต เช่น Facebook, Line ทำการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค