สงขลา – ปัจฉิมนิเทศรับฟังความคิดเห็น สำรวจออกแบบถนนเส้นทางใหม่ สายสนามบินหาดใหญ่-ชายแดนระยะ 18 กม. ชาวบ้านแนวเส้นทางวอนขอความเป็นธรรม-เวนคืนตามความจริง อย่าให้เดือดร้อน

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่8+300)-ทล.4145 อ.สะเดา – คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 10 กรกฏาคมที่ผ่านมา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเพื่อดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อำเภอสะเดา – คลองหอยโข่ง ระยะทาง 18 กิโลเมตร เพื่อเสนอผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

กิจกรรมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน การซักถามข้อสงสัย และร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสรุปข้อคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติอีกทั้ง ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบทจึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135(กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา – คลองหอยโข่ง

นายอดิศร จุลจินดา หรือ “ลุงหรอย” เจ้าของร้านอาหารหรอย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ที่เข้าร่วมรับฟังกล่าวว่า จากโครงการดังกล่าว ร้านอาหารของตนอยู่ในเส้นทางอยู่ในพื้นที่แนวเขตทางโครงการ ฉะนั้น ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ต้อเข้าใจเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเขตโครงการ ต้องเวนคืนตามความเป็นจริงไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน“ภาพรวมในการวางผังเมืองผมเห็นด้วย เมื่อเกิดโครงการขึ้นมาย่อมเกิดทั้งผลดีและผลกระทบ ผมในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบ อยากให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน เข้ามาดูแลเยียวยาอย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และมีข้อตกลงที่ร่วมได้” ลุงหรอย กล่าว

สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่ด่านชายแดนสะเดา และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์) เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ

อ่านความคิดเห็นที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1097 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562