“ผู้ว่าฯวีรนันทน์” มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ลงนามบูรณาการ 16 อำเภอ แสดงเจตนารมณ์ร่วม To Be Number One เปิดโอกาสเยาวชนโชว์ความสามารถไม่พึ่งยาเสพติด สอดรับวาระที่ 11 แก้แบบเข้มข้น

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า จังหวัดสงขลามีความมุ่งมั่น และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการขจัดปัญหายาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง มุ่งมั่นและเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกภาคส่วน ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่จะช่วยบรรเทาความร้ายแรงของมหันตภัยยาเสพติดในสังคมจนหมดสิ้นลง

ตลอดจน ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีถือเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้และ รับทราบถึงพิษภัยยาเสพติด เพื่อร่วมกันขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมตามที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติด ด้วยภูมิคุ้มกันและลดมาตรการลดผู้ค้า ผู้เสพ”

โดยสอดรับกับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ใน 12 วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในวาระที่ 11 “แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น” โดยกำหนด 4 แนวทาง ได้แก่ 1. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ 2. โครงการโรงเรียนสีขาว 3. โครงการ TO BE NUMBER ONE และ 4. การปราบปรามผู้ค้ารายย่อย ซึ่งทำงานเชิงรุก โดยมอบหมายให้หน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เดิน-วิ่ง ต้านยาเสพติดโลกประกอบด้วย การวิ่งฟันรันต่อต้านยาเสพติด ระยะทาง 5กิโลเมตร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มแห่งความสุข, การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด, อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชนกล่าวคำปราศัยเจนตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลานอกจากนั้น มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุนและบูรณาการโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสงขลา ระหว่างอำเภอ 16 อำเภอ ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด