ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดหน่วยลูกเสือจิตอาสาจากสถานศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา” ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ลูกเสือจิตอาสา” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4- 11 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยลูกเสือจิตอาสาจะปฏิบัติหน้าที่ 4 ภารกิจหลักคือ อำนวยความ สะดวก ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านพยาบาล การรักษาความสะอาด และการจราจร เช่น การแนะนำสถานที่จอดรถ ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะ การยกกระเป๋าสัมภาระ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น