เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่สนามกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ประจำปี 2562 โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นางณิชกมลไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำและทัณฑสถานในภาคใต้ เขต 8 และเขต 9 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และนักกีฬาผู้ต้องขัง เข้าร่วม ซึ่งในปีนี้เรือนจำกลางสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันโดยภายในงานมีการแสดง กิจกรรมเข้าจังหวะของผู้ต้องราชทัณพ์ จากชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และ โครงการลูกเสือวิวัฒน์ราชทัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความสามัคคี และความพร้อมเพียง

หลังจากนั้นทัพนักกีฬาจากเรือนจำจังหวัดต่างๆเดินขบวนลงสู่สนาม นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา กล่าวรายงาน กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังสร้างแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ในภาคใต้ (เขต 8 และเขต 9) จำนวน 21 แห่ง ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังที่มีความถนัดด้าน กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ต้องขังนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 280 คน จากกีฬา 5 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และปันจักสีลัต โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นกรรมการแข่งขันในกีฬาทุกประเภทการแข่งขัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์นอกจากจะมีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งร่างกายและจิตใจ กีฬาถือว่าเป็นส่วนสำคัญของวิถีการส่งเสริม ให้ผู้ต้องขังได้ออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นกิจกรรมทางกีฬาจะสนับสนุนผู้ต้องขังที่มีความสามารถในเชิงทักษะกีฬาต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการของกรมราชทัณฑ์ด้านการบำบัดฟื้นฟู การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ที่มาเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันและกล่าวชื่นชมเรือนจำกลางสงขลาและทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น พร้อมทั้งขอให้นักกีฬา ผู้เข้าร่วมแข่งขันจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้